Títol de la unitat de programació: Els terratrèmols


Etapa: Primària


Nivell: 5è o 6è


Trimestre: 2on


Introducció i justificació:


Tot i que en aquesta unitat didàctica es desenvolupen, més a fons, la competència en el tractament de la informació i digital i la competència en la interacció amb el món físic, també he considerat que s’han de treballar diferents aspectes de la resta de competències.
Crec que amb aquesta unitat didàctica s’aconsegueix un aprenentatge transversal que afavoreix i contribueix en l’assoliment de les competències.
També he considerat oportú treballar, de manera significativa, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, ja que és important que els nens i nenes sàpiguen ser crítics en els diferents àmbits de la vida, tot sabent com actuar. Per tant, per ser crítics han de ser conscients de la influència que exercim els humans en qualsevol espai. També cal dir que hem d’ajudar a què els alumnes es preocupin per la conservació dels recursos naturals, de manera que entre tots aconseguim mantenir la solidaritat global. Així doncs, els alumnes han de saber observar, analitzar, contrastar i fer hipòtesis, intentant trobar la solució adequada per arribar a la conclusió.


Àrea principal i àrees relacionades: Coneixement del medi natural,
social i cultural


Objectius didàctics

Competències bàsiques


a) 1. Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.
- la competència d’autonomia i iniciativa personal


8. identificar els principals elements de l’entorn natural; analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions i aplicar aquest anàlisi a diferents escales espacials i temporals.
- competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

10. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp, tant com a eines per obtenir informacions, com a instruments per aprendre i compartir coneixements.
- competència en el tractament de la informació i la competència digital
- la competència d’aprendre a aprendre

11. Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives pròpies de l’àrea (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).

- la
competència comunicativa lingüística i audiovisual


Continguts


- - Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn proper, reconeixent els elements naturals i humanitzats i l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.
- - Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn.
- - Ampliació en l’ús de les funcions del programari bàsic de processadors de textos, edició gràfica i de presentació amb textos, dibuixos, imatges i àudio.
- - Cerca, amb ajudes, a Internet. Reconeixement de les pàgines web.


Activitats de la seqüència


Activitat

Organització
aula

Recursos materials

Temps

Criteris d’avaluació

Mesura el teu propi terratrèmol

Grups


Un embut o un con, un marc,
una base, p.ex. de fullola sorra,
fil.


Una sessió, o dues si és necessari.

-La comprensió del funcionament d’un sismògraf.

Quants terratrèmols hi ha avui al món?
Grups
Internet, processador de text.
Una sessió
- El coneixement de fonts noves d’informació a l’internet.
Quin ha estat l'últim gran terratrèmol?
Grups
Internet, processador de textos.
Una sessió
- L’habilitat per poder trobar la informació desitjada a Internet.
Has patit mai un terratrèmol?
Individual
Material per fer una redacció.
Una sessió
-La correcte redacción del text.
-La comprensió del que significa un terratrrèmol